Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů vycházejí z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je TEMPO PACK s. r. o., IČO: 058 38 096, se sídlem K vápence 448, 415 03 Teplice - Řetenice, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 22. 2. 2017, oddíl C, vložka 39110 (dále jen jako „Administrátor“).

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Správce nepředává osobní údaje do třetí země ani mezinárodním organizacím.

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

 

Zdroje a účel zpracování

Správce získává osobní údaje přímo od subjektů údajů (zákazníků) prostřednictvím objednávkových formulářů a kontaktních formulářů. Zpracování osobních údajů probíhá za účelem komunikace se zákazníky, vyřízení objednávky produktů, a to pouze po udělení souhlasu.

 

Příjemci osobních údajů

Správce nepředává osobní údaje třetím stranám. Výjimku tvoří zpracovatelé, kteří plní úkoly pro Správce a mají se Správcem uzavřenou Smlouvu o zpracování osobních údajů.

 

Procesory:

fyzické osoby podnikající v souladu se živnostenským zákonem, zabývající se IT řešeními (programátoři)

správce serveru

 

Bezpečnost

Správce považuje ochranu osobních údajů za prioritu. Osobní údaje jsou v maximální možné míře chráněny prostřednictvím technických a organizačních opatření. Přístup do všech databází je omezen, který je povolen pouze oprávněným osobám. Tyto osoby jsou rovněž vázány povinností mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací.

 

Kontaktní e-mailová adresa správce: info@tempopack.cz

Teplice, 12.7.2022